32

سیلابی ساختمان

پښتو مقالات وږمه

٤٠١ – د پښتو په مورفیمو او بسيت او كامو کې . دو او اونو او كانسونانتونو دترکیبپه لحاظ ، دسیلابونو دغه لاندې ډولونه ليدل کيږي :

واول  a  ( یعنی : بلي ) 

كانسونانت + واول) دنهيي مورفيم)

کانسونانت + كانسونانت + واولكانسونانت + کانسونانت + واول + كانسونانتزماسپورکانسونانت + کانسونانت + واول + کانسونانت + کانسونانت پرانگ کانسونانت + واول + كانسونسانت + کانسونانت چرگ كانسونانت + واول + کانسونانت زیر چه ژړليکل کیزی) کانسونانت + کانسونانت + كانسونـانت + واول + کانسونانت ندرور 


٤ – دکلموسيلاب :

ځینی مورفیمونه یو سیلابی دی، لکه : /aw/ او ځینی مورفیمونه دسیلاب جزوی ، لکه : اځې | ځې ، چه / 0 – 1 – ې په کی د مفرد مخاطب ضمیری مورفیم دیخود کلمیه ( اصل سره یوځای یوسیلاب تشکیلوی : ددویم . شخص مفرد دپاره په فعل حال کی ا / + اصل / - خ / اخي / محيني نور مورفیمونه تریوه سیلاب زیات وی. په پښتو کی بسیط کلمات تر محلوروسیلابوزيات نه وی دمخلور سیلابی مورفیم مثال دا دی : پښتورگی

(نوربیا)

لیکونکی : پوهندوی محمد رحیم الهام


په تش دم سره هیڅ نشی قدم بویه

مدعارسی اثبات ته په دلیل

په بدخویو اور له خپله تنه لكى

خپله جا له کړی په ځان تور قفس

د جمله بديو سرتن اسانی ده

خرڅاوه شی لټ غویی په قصابانو

(حمید)