دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ضمیرهای مشترک زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ضمير وصفی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ضمير وصفی یا صفت هنری زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
عبارت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
عبارت ، عبارت اضافی و تتابع اضافات درشعر زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
عدد یا شماره زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
عدم زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
فاژه کشیدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
فرو رفتن ، بررفتن و در رفتن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
فعل جمع یا مفرد زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
قلف یا قفل زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
کُریزکردن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
کاربرد فعل جمع یا مفرد زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
کاربردفعل وصفی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
کت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
کتاب هایی به خط و زبان پهلوی تاریخ ایران دستور زبان ناصر پورپیرار
گرفتگی و گرفتاری و گیر و گرفت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
گلم یا گلیم زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
گله کذاری یا گله و گذاری یا گله گزاری زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
گونه های « ی » در زبان گفتاری ونوشتاری زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 129