دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
جروم تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
جشنواره گفتار ترکیب کلمات در دری دستور زبان سیف الله فضل
جمع بستن کلمه های دری و کلمه های دخیل زبانهای دیگر زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
جمله امری زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
جمله پرسشی زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
جمله تعجبى زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
جمله چیست زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
جمهور ، جمهوری ، جمهوریت و رییس جمهور زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
چاشت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
چالش گفتار ترکیب کلمات در دری دستور زبان سیف الله فضل
چیر وچیره زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
چیستی وچگونگی ترکیب زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
حایل وهایل زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
حذف فعل باقرینه وحذف فعل بی قرینه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
حولی ، حویلی و حوالی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
خانواده اورالی یا فین و اوگریایی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
خانواده زبانهای آلتایی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
خانواده زبانهای هند و اروپایی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
خانوادۀ سام و حامی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
خسته ، هسته ، استه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 273