دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
جمله چیست زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
جمهور ، جمهوری ، جمهوریت و رییس جمهور زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
چاشت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
چالش گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
چیر وچیره زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
چیستی وچگونگی ترکیب زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
حایل وهایل زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
حذف فعل باقرینه وحذف فعل بی قرینه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
حولی ، حویلی و حوالی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
خانواده اورالی یا فین و اوگریایی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
خانواده زبانهای آلتایی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
خانواده زبانهای هند و اروپایی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
خانوادۀ سام و حامی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
خسته ، هسته ، استه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
خفک کردن ، خفه کردن و خپ وخپک زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
خول مانی تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
خوی یا خو زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
د پښتو (ي) ګانو گرآورده های مهم دستور زبان احمدشاه ابدالی
دِه به معنای بزن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
در بارهٔ دُر درّی نیلگون کمان دستور زبان محمد زمان ستانیزی
Total articles: 259