1

جشنواره

از کتاب: در دری ، فصل گفتار ، بخش ترکیب کلماتاصطلاح :
جشنواره
معنای فرضی:
جشن
معنای اصلی:
جشن گونه گک
ترکیب :
  • [ جشن ] به معنای عید و یا مناسبت خوش.
  • [ وار ] پسوند شبه٬ مانند و نظیر. وهمچنان [باره] که معنای سوار را میدهد.
  • [ ه ] پسوند مصغر
  • جشن + وار + ه = جشنواره = جشن گونه گک
بررسی :
جشن گونه گک اطلاق به رویدادی دارد که شباهت به جشن داشته و کوچک باشد.
پس جشنواره در ترکیب، تابع دستور میباشد اما در معنی، مفهوم نادرست را میرساند.