اسناد تاریخی

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
اقرار نامۀ اقوام برولی و فیروز خیل نمبر (۸۳) تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار نامۀ قوم رانی خیل افریدی نمبر ۸۶ تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
آثار متروکه در داخل بنا یمگان اسناد تاریخی خلیل الله خلیلی
اعلامیه فرمانفرمای هندوستان در باره افغانستان چهارم حوادث سیاسی افغانستان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار تپۀ منصور ماورای سنده با سرکار انگلیس نمبر ۹۲ تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار مداخیل و گیاه شاخ عثمان خیل تپه سلار و جندونان ماورای سنده تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار نامهٔ کوکی خیل افریدی نمبر ۸۸ تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار نامۀ آفریدیان جوا که نمبر ۸۴ تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار نامۀ اقوام سیپای کموزئی نمبر ۹۰ تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار نامۀ اقوام ضلع کوهات نمبر ۸۹ تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار نامۀ حلیم زائی مهمند تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار نامۀ شالم خیل مسعود وزیری نمبر ۹۳ تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار نامۀ قوم اکاخیل نمبر ۸۷ تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
اقرار نامۀ قوم سپاه افریدی دره کوهات نمبر ۸۵ تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
بعد از جنگ دوم در عصر امیر عبدالرحمن خان چهارم حوادث سیاسی افغانستان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
پروتوکول نهائی ۱۸۸۷ م سوم جنگ دوم افغان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
پیمانهای انگلیس و قبایل افغانی تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
ترجمه موفقه ۱۸۷۳ بین گرینول و گورچاکوف چهارم حوادث سیاسی افغانستان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
ترجمۀ راپورت برنس چهارم حوادث سیاسی افغانستان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
تعهد حسن خیل و آشوخیل درۀ کوهات با سرجان لارنس چیف کمشنر پنجاب تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان اسناد تاریخی عبدالحی حبیبی
Total articles: 78