نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- ملا تاج محمد آخند چهارم ت آثار هرات مردم
- منشی هفتدهم م آثار هرات مردم
- مولانا بیانی آثار هرات مردم
- مولانا جامی رحمه الله علیه آثار هرات مردم
- مولانا حاجی محمد نقاش آثار هرات مردم
- مولانا حسین واعظ رحمه الله علیه آثار هرات مردم
- مولانا خرمی آثار هرات مردم
- مولانا سعید آثار هرات مردم
- مولانا شمس الدین محمد تاوه کانی آثار هرات مردم
- مولانا فخرالدین آثار هرات مردم
- مهری هروی آثار هرات مردم
- میر ابوسعید اوبهى هفتدهم م آثار هرات مردم
- میر صاحب گازرگاه شریف هفتدهم م آثار هرات مردم
- میر علی هروی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- میرزا شفیعای هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- میرزا محمد ارشد آثار هرات مردم
- میرزا یوسف كرُخی نوزدهم ی آثار هرات مردم
- نادم میمنه گی هشتدهم ن آثار هرات مردم
- ناظم هروی آثار هرات مردم
- نرگسی آثار هرات مردم
Total articles: 187