نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- سید میر دهم س آثار هرات مردم
- سیدا دهم س آثار هرات مردم
- سیدگل خان دهم س آثار هرات مردم
- سیفی آثار هرات مردم
- شادی آثار هرات مردم
- شعله یازدهم ش آثار هرات مردم
- شكری آثار هرات مردم
- شهرک و فراه رود چهارم آثار هرات جغرافیه
- شیخ زاده پورانی آثار هرات مردم
- شیخ صدر الدین رداهی آثار هرات مردم
- شیرعلى غزنوى یازدهم ش آثار هرات مردم
- صارمی دوازدهم ص آثار هرات مردم
- صانعی آثار هرات مردم
- صبوحی آثار هرات مردم
- صدر الدین آثار هرات مردم
- صدیق دوازدهم ص آثار هرات مردم
- صفایی آثار هرات مردم
- صفی آثار هرات مردم
- صلاح الدین سلجوقی دوازدهم ص آثار هرات مردم
- ضعیف سیزدهم ض آثار هرات مردم
Total articles: 187