مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- ورزشکار وحید قاسمی راگ هزره موسیقی
- وای، باران، باران احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- وای من بیهوده ام احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- وای اگر قصه ها قصه ای این عشق ها نادیه راگ هزره موسیقی
- وای اگر قصه ها نرگس سریله راگ هزره موسیقی
- وای از این افسرده گان ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد نصرت پارسا راگ هزره موسیقی
- واه تو کجای بگو منیژه صبا راگ هزره موسیقی
- واواه لیلی صبا مزار میروم عارف جعفری راگ هزره موسیقی
- و جگی جگی راشه، مریض نه تباه شه حبیب قادری راگ هزره موسیقی
- ہونٹوں په سچایی رہتی ہے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ہمیں کوئی غم نہیں تها غم عاشقی سے پہلے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ہم نے دیکهی ہیں ان آنکهوں کی مہکتی خوشبو ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ہم کو ہمیں سے چرا لو، دل میں کہیں تم چهپالو ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ہم کو کس کے غم نے ما را؟ یه کہانی پهر سہی ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ہاتهـ چهـوٹیں بهی تو رشـتے نہیں چهـوڑا کـرتے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ہـم ہیں متاعِ کـوچہ و بازار کی طرح ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ھمیشه تو باورم باش غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- نينواز ساربان راگ هزره موسیقی
- نیلی کدن کا چالی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540