42

وای اگر قصه ها قصه ای این عشق ها

از کتاب: راگ هزره ، فصل نادیه ، بخش ،
نادیه

وای اگر قصه ها قصه این عشق ها
سرودنش شنیدنش غیر تحمل شود
باز بیا قصه کن تا که همه قصه ها
در تن من ریشه زند، غنچه شود، گل شود
قصه ما و تو قصه دنیا بود
در دلم نقش تو نقش تمنا بود
وای اگر قصه ها
که هستی به من مثل نفس در تنم
بی تو دنیای من عرسه غم ها بود
وای اگر قصه ها قصه این عشق ها
سرودنش شنیدنش غیر تحمل شود
وای اگر قصه ها
باز به گوش دلم قصه ما را بگو
باز من خسته را زنده و دلشاد کن
در کنارم بمان همسفر خوب من
در دل زندگی خاطره ایجاد کن
وای اگر قصه ها قصه این عشق ها
سرودنش شنیدنش غیر تحمل شود