مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- ای پری چهره مژگان سیاه مهرانگیز راگ هزره موسیقی
- شنيدم از اينجا سفر می کنی سید عمر راگ هزره موسیقی
- قشنگ و د لر با یی ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- طبیب دل من شنیدم که تو استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- ای شوخ سرزلف ترا تاب کی داده بازگل بدخشي راگ هزره موسیقی
- دوشینه به میخانه شدم از تو چه پنهان ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- نمیشه آی نمیشه صدرالدین راگ هزره موسیقی
- ورو ورو و روده قدمونه آشنا میرمن قمرگل راگ هزره موسیقی
- شب ظلمانیم امشب سیاه از دیشب است احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- من خنده کدم غمزه کدم دیده ندیدی غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- نه راحت از فلک جویم نه دولت از خدا خواهم بشیر همدرد راگ هزره موسیقی
- تنهــــا تویی تنهـــا تویی کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- گر به بیداری نمیایی بخواب من بیا فردین فاخر راگ هزره موسیقی
- ديشبم تا بامدادان دست و جامِ باده بود ببرک احمدی راگ هزره موسیقی
- بې پا یانه مینه ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- زندگی زندگی بهر خروشان زندگی استاد ترانه ساز راگ هزره موسیقی
- ناله کن ای دل شوریدۀ من احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- امشب زچشمم بخوان رازهایم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت احمد ولی راگ هزره موسیقی
- آهسته برو، ماه من آهسته برو احمد ولی راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540