جامعه شناسی

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
په تذکره کې د مور د نوم له لیکلو سره حساسیت شینکی آسمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
تمدن و فرهنگ نیلگون کمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
چرا با ذکر نام مادر حساسیت داریم؟ نیلگون کمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
چیستی آسیب های روانی- اجتماعی (معرفی کتاب) مجموعۀ اشارات جامعه شناسی مصطفی عمرزی
حس بد مجموعۀ اشارات جامعه شناسی مصطفی عمرزی
خطرات افزایش جمعیت مجموعه اول جامعه شناسی شریف منصور
در غربت اندیشه نیلگون کمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
در گذار مجموعۀ اشارات جامعه شناسی مصطفی عمرزی
زن، زر، زور و زمین؛ زورانه‌های ذهنیت ظلمانی جامعهٔ افغانستان نیلگون کمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
سگ افغانستانی؟ نیلگون کمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
کره کتنه: سیاسی نظر د علم او تحقیق په جامه کی شینکی آسمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
متمدن بودن در شعار است یا در کردار؟ نیلگون کمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
ملت شهیدپرور! نیلگون کمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
نمایشگاه توهین، تحقیر و تبعیض مجموعۀ اشارات جامعه شناسی مصطفی عمرزی
نهضت زنان را رنگ سیاسی ندهید نیلگون کمان جامعه شناسی محمد زمان ستانیزی
Total articles: 16