32

دو قرن اول نشر اسلام (۱=۲۰۰هـ) (۶۲۲=۸۱۵م)

از کتاب: تاریخ افغانستان بعد از اسلام ، فصل چهارم ، بخش اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان
04 February 1967

اقتصادیات زراعت و صنعت   تجارت مسکوکات اوزان واکیال   اداره و تشکیلات دولتی برید و راهها تشکیلات لشکری   جامعه و طبقات مردم زنان طرزندگان و رسوم وقیافت مردم لباس اوقات و تقویم اعیاد و روزهای خاص   ابنیه و تعمیرات و شهرها ابنیۀ خیریه مساجد فرهن: فکر و علم و ادب   مذاهب و فرق.