نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- مولانا جامی رحمه الله علیه آثار هرات مردم
- جنونی آثار هرات مردم
- جنتی آثار هرات مردم
- امیر حسينى سادات رحمة الله علیه آثار هرات مردم
- مولانا حسین واعظ رحمه الله علیه آثار هرات مردم
- مبر حسینی معمایی آثار هرات مردم
- حسن شاه شاعر آثار هرات مردم
- حیدر کلچه آثار هرات مردم
- حيدر مجذوب آثار هرات مردم
- سلطان حسین میرزای بایقرا آثار هرات مردم
- خطیب فوشنجی آثار هرات مردم
- مولانا خرمی آثار هرات مردم
- خلقی آثار هرات مردم
- خالدی آثار هرات مردم
- خاوند شاه آثار هرات مردم
- رجایی آثار هرات مردم
- رفیقی آثار هرات مردم
- روجی آثار هرات مردم
- زاده قاضی آثار هرات مردم
- زلالی (۱) آثار هرات مردم
Total articles: 187