مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- خاطر بی آرزو ازرنج یار آسوده است استاد سمیع جان سراج راگ هزره موسیقی
- عشق جاودان پرستو راگ هزره موسیقی
- میرے نیناں ساون بهادوں ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- اے هوا میرے سنگ سنگ چل ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ترک چشم مخمورت٬ مست ناتوانی هاست استاد رحیم بخش راگ هزره موسیقی
- جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- من کشته چشمان جانانه شوم یا نه کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- آغا بیا بریم علم گنج استاد صابر راگ هزره موسیقی
- باربار قربان سرت میگردم سیما ترانه راگ هزره موسیقی
- آهنگ زندگی، خواند به گوش من احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- بگـذار بگـریـم مــن و بگـذار بگـریـم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ساقی بده پیمانه ای زآن می که بی خویشم کند احمد ولی راگ هزره موسیقی
- سرسر پشته عاشق گشته احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- صد شمع یکطرف رخ جانانه یکطرف کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- به جز تو مونس دیگر درین دیار ندارم هنگامه راگ هزره موسیقی
- اگر به گلشن ز ناز گـــردد سید عمر راگ هزره موسیقی
- آهسته برو، ماه من آهسته برو احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- کمک کمک کم کمکی بسانتی راگ هزره موسیقی
- ز دست عافیت داغم سپند یأس پروردم وحید قاسمی راگ هزره موسیقی
- گل از رخت آموخته نازك بدنی را ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540