42

آغا بیا بریم علم گنج

از کتاب: راگ هزره ، فصل استاد صابر ، بخش ،
استاد صابر

آغا بیا بریم علم گنج
الم کنج در گرفت دودش برامد
کابل جان در گرفت، دودش برآمد
آغا بیا بر یم علم گنج
آغا بیا بریم علم گنج