مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- نه راحت از فلک جویم نه دولت از خدا خواهم بشیر همدرد راگ هزره موسیقی
- تو به عشقت مرا سوختی سیما ترانه راگ هزره موسیقی
- عجب صبری خدا دارد. احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- وای من بیهوده ام احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- لاله‌ی داغ‌دیده را مانم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- این دل گمگشته رادر زلف خوبان یافتم استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- ساقی بده پیمانه ای زآن می که بی خویشم کند احمد ولی راگ هزره موسیقی
- سرسر پشته عاشق گشته احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آغا بیا بریم علم گنج استاد صابر راگ هزره موسیقی
- آهسته برو، ماه من آهسته برو احمد ولی راگ هزره موسیقی
- اگر به گلشن ز ناز گـــردد استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- اگر به گلشن ز ناز گـــردد سید عمر راگ هزره موسیقی
- زد ز بیرحمی به تیغم مصطفی صوفی راگ هزره موسیقی
- عشق من خاطره عشق من از یاد مبر ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- نرو جان من نرو غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- آهنگ زندگی، خواند به گوش من احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- پت کنیم چشمان یارم تا مرا پیدا کند استاد هماهنگ راگ هزره موسیقی
- لاله داغدیده را مانم کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- ترک چشم مخمورت٬ مست ناتوانی هاست استاد رحیم بخش راگ هزره موسیقی
- اے هوا میرے سنگ سنگ چل ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540