42

تو به عشقت مرا سوختی

از کتاب: راگ هزره ، فصل سیما ترانه ، بخش ،
سیما ترانه

تو به عشقت مرا سوختی، تو به عشقت مرا سوختی
تو مرا کردی آخر شرابی، تو مرا کردی آخر شرابی
تو به عشقت مرا سوختی، تو به عشقت مرا سوختی
تو مرا کردی آخر شرابی، تو مرا کردی آخر شرابی
تو به عشقت مرا سوختی، تو به عشقت مرا سوختی

پا به زنجیرم آخر تو کردی، پا به زنجیرم آخر تو کردی
تا نتوانم گریزان چی باقیست، تا نتوانم گریزان چی باقیست
تو به عشقت مرا سوختی، تو به عشقت مرا سوختی
تو مرا کردی آخر شرابی، تو مرا کردی آخر شرابی
تو به عشقت مرا سوختی، تو به عشقت مرا سوختی

با کسی جز تو پیمان نبندم، با کسی جز تو پیمان نبندم
رفتی و با رقییبم نشستی، رفتی و با رقیبم نشستی
تو به عشقت مرا سوختی، تو به عشقت مرا سوختی
تو مرا کردی آخر شرابی، تو مرا کردی آخر شرابی
تو به عشقت مرا سوختی، تو به عشقت مرا سوختی