مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- به امید خدا امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- اگر ویرانه باشـــــــــــــــــــه باشه باشه امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- کوچه کوچه کاکه گی بود امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- بای بای گفتی رفتی امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- سراپا خرابم کن هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- چرا باور نداری ثریا مرزاوفا راگ هزره موسیقی
- تو از من باش ثریا مرزاوفا راگ هزره موسیقی
- خیمه زده یارکم در پسی دروازه ثریا مرزاوفا راگ هزره موسیقی
- عشق بی جواب ثریا مرزاوفا راگ هزره موسیقی
- قسم چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- دارو ندار چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- نفرین چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- لیلی و مجنون آمده چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- لیلا من چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- دیدار چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- گیتار آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- ای کوک خوش رفتار آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- حیرانم آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- دختر عمو جان آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- قرصک آریانا سعید راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540