42

کوچه کوچه کاکه گی بود

از کتاب: راگ هزره ، فصل امیر جان صبوری ، بخش ،
امیر جان صبوری

کوچه کوچه کاکه گی بود که دغل دغل شد
خانه خانه عاشقی بود که جدل جدل جدل شد
غم تو که اما غمی بود که عسل عسل عسل شد
قطره قطره خون دل بود که غزل غزل غزل شد