42

تو از من باش

از کتاب: راگ هزره ، فصل ثریا مرزاوفا ، بخش ،
ثریا مرزاوفا

گل خرشید میخنند اگر باشی تو مهمانم
تو میدانی عزیز من جدا از تو نمی توانم
گلبرگ لب هایت را دانه دانه میچینم
با نازو باتمنا عشقانه میچینم
بیا حتمی باش از من باش
بپشایی تنی من باش
تو نزدیکتر نزدیکتر از پهراهنی من باش
مثال گل بباغ دل صفای منزل من باش
مثال موچ و بر ساحل تو مهمان دلی من باش

گل خرشید میمیرد نباشی گر بباغ من
هوا را ابر میگیرد نآیی در سراغ من
در بند خیال تو زره زره کم شوم
پشت شیشه ای چشم ات باران نم نم شوم
تو حتمی باش از من باش
بپشایی تنی من باش
تو نزدیکتر نزدیکتر از پهراهنی من باش
مثال گل بباغ دل صفای منزل من باش
مثال موچ و بر ساحل تو مهمان دلی من باش
ننا ننا ننا او ننا - ۴

تو حتمی باش از من باش
بپشایی تنی من باش
تو نزدیکتر نزدیکتر از پهراهنی من باش
مثال گل بباغ دل صفای منزل من باش
مثال موچ و بر ساحل تو مهمان دلی من باش
مهمان دلی من باش