42

چرا باور نداری

از کتاب: راگ هزره ، فصل ثریا مرزاوفا ، بخش ،
ثریا مرزاوفا

به سوز التماسم به شکرو بر سپاسم
به اهنگ صدایم به اوج گریه هایم
چرا باور نداری چرا باور نداری

ببین که دنگ زردم
شبه ای وصل سردم
در این پیراه ای غم نشیبم راه دردم

به سوز التماسم به شکرو بر سپاسم
به اهنگ صدایم به اوج گریه هایم
چرا باور نداری چرا باور نداری