42

اگر ویرانه باشـــــــــــــــــــه باشه باشه

از کتاب: راگ هزره ، فصل امیر جان صبوری ، بخش ،
امیر جان صبوری

من و تو دو قصـــه دو فکرو یک بهانه
من و تو دو شـاعر دو بیت و یک ترانه
من و تو دو عاشق دو بخت و یک ستاره
چرا بر نگـــــــردیم به شهر خود دوباره
به همو شــــــــهر که عاشق میشه آدم
اگر ویرانه باشـــــــــــــــــــه باشه باشه
همو بیت کـــــــــــــــه در دل مینشیند
اگر گلدانه باشـــــــــــــــــــه باشه باشه
نگار خانگی یار همیــــــــــــــــــــــشه
اگر در خانه باشــــــــــــــه باشه باشه
همیشه عشق و دیدار همیــــــــــــــشه
اگر افسانه باشـــــــــــــــــه باشه باشه
ازین سوی بهــــاران بدست گل باران
سلامت میفرستم گل لاله افغان
سلامت میفرستم گل لاله افغان
اگر از ما گســــــستی اگر بیتو شکستم
به هر جای که هستی گرفتار تو هستم
به هر جای که هستی گرفتار تو هستم
همین جانانه و بار محــــــــــــــــــبت
اگر در شـــــــــــــــــانه باشه باشه باشه
به پای عاشـــــــــــــــــق از خار محبت
اگر زولانه باشـــــــــــــــــــه باشه باشه
مرنجان آی مرنجان ز خود بیگانه ی را
که روشن کرده باشـــد چراغ خانه ی را
مسوزان آی مسوزان دل دیـــــوانه ی را
که شاید میپــــــــــــرستد غم جانانه ی را
که شاید میپـــــــــــرستد غم جانانه ی را
کسی که با کســــــــــــــــــی کاری ندارد
اگر بیگانه باشـــــــــــــــــــــه باشه باشه
کســــــــــــــــــی که رنج و آزاری ندارد
اگر دیوانه باشــــــــــــــــــــــه باشه باشه