42

خیمه زده یارکم در پسی دروازه

از کتاب: راگ هزره ، فصل ثریا مرزاوفا ، بخش ،
ثریا مرزاوفا

خیمه زده یارکم در پسی دروازه
راز مرا می کند عاقبت آوازه
خیمه زده یارکم در پسی دروازه
راز مرا می کند عاقبت آوازه