42

سراپا خرابم کن

از کتاب: راگ هزره ، فصل هنرمند نابیدا ، بخش ،
هنرمند نابیدا

هزیرم جفایت را دل بی وفایت را
تمام خطایت را ولکن مرو
سراپا خرابم کن اسیر عزابم کن ولیکن مرو

فکر ما گر نداری بر سر، ترحم کن بچشم تر
گل عشقم بسازی پپر، نباشی اگر