42

عشق بی جواب

از کتاب: راگ هزره ، فصل ثریا مرزاوفا ، بخش ،
ثریا مرزاوفا

هزیرم جفایت را دل بی وفایت را
تمام خطا یت را ولکن مرو

سراپا خرابم کن اسیر عزابم کن
بسوزو کبابم کن ولیکن مرو

فکر ما گر نداری بر سر، ترحم کن بچشم تر
گل عشقم بسازی پرپر، نباشی اگر