مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- دل جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- بچه دهقان غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- بنګړی غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- تا به کی غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- جدایی غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- خوبی و خرابی غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- دوست بدت میدارم غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- غم تو غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- دل بی قرار دارم غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- مردم ز درد دوریت آرزو نیکبین راگ هزره موسیقی
- مه کوی مانه ته پوسونه غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- نرو جان من نرو غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- نی نگو بیا غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- ھمیشه تو باورم باش غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- تنها شدم صدرالدین راگ هزره موسیقی
- جگر من صدرالدین راگ هزره موسیقی
- نمیشه آی نمیشه صدرالدین راگ هزره موسیقی
- تاری از موی سرت کم بشود می میرم حامد نایاب راگ هزره موسیقی
- تاری از موی سرت کم بشود می میرم نایب نایاب راگ هزره موسیقی
- هدیه جاوید شریف راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540