42

نی نگو بیا

از کتاب: راگ هزره ، فصل غزال عنایت ، بخش ،
غزال عنایت

من انتظار آمدن ات، نی نگو بیا
دل گشته زار آمدنت، نی نگو بیا
دیگر نمانده در دل غم آشنای من
صبر و قرار آمدنت، نی نگو بیا
صبر و قرار آمدنت، نی نگو بیا

دلبر چرا تو سوی من آواز میکنی
یا زمزمه ای در دلم آغاز میکنی
در آتش رخسار تو میسوزم و تا کی
بر سوخته دل عاشق خود ناز میکنی
ناز میکنی

من انتظار آمدن ات، نی نگو بیا
دل گشته زار آمدنت، نی نگو بیا
دیگر نمانده در دل غم آشنای من
صبر و قرار آمدنت، نی نگو بیا
صبر و قرار آمدنت، نی نگو بیا

من در زمین سخت نشینم به یاد تو
تا کی به بال خاطره پرواز میکنی
من در زمین سخت نشینم به یاد تو
تا کی به بال خاطره پرواز میکنی

گفتم بیا بیا و
نیایی خدا مدد
گفتم بیا بیا و
نیایی خدا مدد
ای یار بگو کی در دل باز میکنی
باز میکنی

من انتظار آمدن ات، نی نگو بیا
دل گشته زار آمدنت، نی نگو بیا
دیگر نمانده در دل غم آشنای من
صبر و قرار آمدنت، نی نگو بیا
صبر و قرار آمدنت، نی نگو بیا