مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- نرو جان من نرو غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- نی نگو بیا غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- ھمیشه تو باورم باش غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- تنها شدم صدرالدین راگ هزره موسیقی
- جگر من صدرالدین راگ هزره موسیقی
- نمیشه آی نمیشه صدرالدین راگ هزره موسیقی
- تاری از موی سرت کم بشود می میرم حامد نایاب راگ هزره موسیقی
- تاری از موی سرت کم بشود می میرم نایب نایاب راگ هزره موسیقی
- هدیه جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- کبک زری قیس الفت راگ هزره موسیقی
- بچه ماشی ماشی آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- بچه ماشی ماشی ژیلا راگ هزره موسیقی
- ای عشق کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- دغه اتن استاد سیدا ګل راگ هزره موسیقی
- چی کنم خسته شـــــــدم جمشید سخی راگ هزره موسیقی
- بې پا یانه مینه ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- خمار مي نه ماتیږي ناشناس راگ هزره موسیقی
- زه خو شرابي يم ناشناس راگ هزره موسیقی
- پسی ورجګ کړه سره لاسونه استاد قدیم راگ هزره موسیقی
- کاخ عشقم به دیار دلت آباد نشد دکلمه نجوا زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540