شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- بر چهره ی خوبت آفرین کرده کسی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بر زلف مگر تهمت ناحق داری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بر شست دو زلف حلقه بست آوردی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بر لاله ز مشک زلف را گاه زدی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بر ماه مشک بینم و بر سنبل آفتاب غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بشکفته گلیست بر رخ فرخ دوست رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- به از عید نشناسم از روزگار قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- به فال نیک و به فرخنده روزگار جهان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- به گرد ماه بر از غالیه حصار که کرد غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- به مجلس اندر کان بت مرا شراب دهد غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بهار زینت باغی نه باغ بلکه بهار قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- پدید آرد آن سرو بیجاده بر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- تا در دو جهان قضای معبود بود رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- تا نسرایی سخن دهانت نبود رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- تا همی جولان زلفش گرد لالستان بود قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- توانگری و بزرگی و کام دل به جهان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- جام از لب تو گونه ی مرجان گیرد رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- جمال لفظ فزای و کمال معنی گیر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چگونه برخورم از وصل آن بت دلبر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چنان باشد بر او عاشق جمالا قصاید دیوان عنصری بلخی آشپزی
Total articles: 136