دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
واژههای وارسته ( مستقل ) زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
واکنش گفتار ترکیب کلمات در دری دستور زبان سیف الله فضل
واكۀ مركب يا دفتانگ زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
واو و گونه های آن در گفتار ونوشتار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
وجوه فعل زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
وندها زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
همایش گفتار ترکیب کلمات در دری دستور زبان سیف الله فضل
همخوان مرکب ، کلستریا خوشه زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
همزه چیست مضامین دستور زبان دستور زبان نجیب سخی
همنشینی واژگان زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
ین وون نشانه های جمع زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ینال تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
Total articles: 273