32

ینال

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل تعلیقات ، بخش ترجمۀ مؤلف
01 January 1280

این نام دراکثرکتب نیال به تقدیم نون ضبط شده ولی من درسرتاسرطبقات آنرا ینال به یاء خطی اول طبع کردم.

درکتب تاریخ به اشکال نبال بنال اینال وغیره نیزآمده ولی بسول عوتسما اینال درنورکی بمضی سردارقبیله است.(حواشی هم تسمابرصفحه ۸ زبده النصرعمادالدین کاتب طبع لیدن ۱۸۸۹م)

نام بنال درادب فارسی نیز بسبب سلطه نورک اروسلاجقه دخیل شد.که گویا ینالتگین نام اشخاص و تنها ینال بمعنی سردارد بود سنایی راست:

که توان مرذوالجلال و ذولبنا را یافتن

درخط خوب تگین و درخم زلف ینال (دیوار ۱۸۱) ناصرخسروگفت:

برآزدگان کبرداری ولیکن

ینل و تگین راینال و تگینی (دیوان ۴۰۳)

ابوعبدالله محمد بن احمد کاتب خوارزمی گوید:

ینال بمعنی ولی عبد است و بالتگین وجبوبه ورییس تورکان و ملک و دهقان است( مفاتیح العلومص ۷۷ طبع قاهره ۱۲۴۲ه) بقول یمینی یکنفرینالتگین درعصرسلطان محمود صاحب جیش مامون خوارزم شاه بود.

وHنکه قدردرادای خدمتش افگند

موی کشان کردن ینال و تگین را (دیوان ۱۱)

به کلمه طغان درتعلیق ۸۷ رجوع کنید)