111

همنشینی واژگان

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش نحو

سومين رابطه نحوی واژه گان همنشینی و تماس یا ترتیب واژگان

در جمله است.