111

وندها

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

وندها چنان واژههای وابسته اند که پیش یا پس از کلمه های وارسته آیند و برآن بنا به دو بخش پسوندها و پیشوندها جدامی شوند. وندها یا سبب تغییر ساخت نحوی کلمه و یا سبب پیدایش کلمه های نو میشوند. در صورت نخستین آنها را وندهای تصریفی و در صورت دوم وند اشتقاقی می نامند.