111

واكۀ مركب يا دفتانگ

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

چند واول یا واکۀ به هم پیوسته دفتانگ نامیده میشود . در زبان دری هشت واکه مرکب هستند که از ترکیب واکه ها با یکی از نیم واکه ها ساخته می شوند و اینها اند:

۱- آی ،چنان که در واژههای پای نای، جای دیده میشود .

۲- ای ، در ایوان دیماه ، میخانه ، کیکاووس ، پیدا ، کیهان به دیده آید.

۳- وی ( واو مجهول ) ، در واژههای مانند : جوی ، کوی، اندخوی ، سوی .

۴-  و وی ( واو معروف ) ، در شوی ، روی ، موی ، بوی ،

۵ - آو ، در ناو، گاو، واو، پاو ، داو ، پلاو.

۶- آو ، در ثور ، طور ، دور، جور، غَور، زورق.

۷ - یو، در کلمههای دیو ،غریو، گیو نمو دار است.

۸ - ايو، در عبارت "جیوجیو کردن" چاپلوسی و تملق کردن ريا، 

شيو= اسم صوت