1

واکنش

از کتاب: در دری ، فصل گفتار ، بخش ترکیب لغات


اصطلاح :
واکنش
معنای فرضی:
عکس العمل
معنای اصلی:
 تکرار عمل
ترکیب :
  • [ وا ] به معنای باز٬ باردیگر٬ گشت دیگر یا تکرار.
  • [ کنش ] حاصل مصدر از بن مضارع فعل کردن٬ به معنای عمل.
  • وا + کنش = واکنش = بازکنش = تکرار عمل
بررسی :
تکرار عمل٬ عکس عمل نمیباشد


پس کلمۀ واکنش در ترکتیب تابع دستور، اما در معنی، مفهوم درست را افاده نمیکند .