1

همایش

از کتاب: در دری ، فصل گفتار ، بخش ترکیب کلمات


اصطلاح :
همایش
معنای فرضی:
جلسه
معنای اصلی:
   باهم آمدن
ترکیب :
  • [ هم ] به معنای نیز٬ اشتراک٬ یکجایی
  • [ آیش ] حاصل مصدر از بن مضارع فعل آمدن٬ به معنای آمدن.
  • هم + آیش = همایش = آمدن بطور "یکجا"
بررسی :

 همآیش٬ چگونگی آمدن را بیان میکند که فشار معنی بالای نوعیت آمدن است.

در معنی٬ همآیش در مقابل یکآیش قرار دارد.


پس کلمۀ همایش در ترکتیب تابع دستور، اما در معنی، مفهوم آمدن بطور دسته-جمعی را افاده میکند نه، نوعیت جمع شدن را .