نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- غزالی آثار هرات مردم
- غلام رسول نیکزاد پانزدهم غ آثار هرات مردم
- غمگین پانزدهم غ آثار هرات مردم
- غور چهارم آثار هرات جغرافیه
- فایض هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- فرسی چهارم آثار هرات جغرافیه
- فصیحی آثار هرات مردم
- فضلی آثار هرات مردم
- فقیری آثار هرات مردم
- قادس چهارم آثار هرات جغرافیه
- قبولی اول آثار هرات مردم
- قبولی دوم آثار هرات مردم
- قدسی آثار هرات مردم
- قلعه ارگ دوم آثار هرات جغرافیه
- کامی آثار هرات مردم
- کشک چهارم آثار هرات جغرافیه
- كاتبی آثار هرات مردم
- كوثری آثار هرات مردم
- گازرگاه شریف دوم آثار هرات جغرافیه
- مایل آثار هرات مردم
Total articles: 187