138

فرسی

از کتاب: آثار هرات ، فصل چهارم

به طرف شرقی تولک به فاصلهٔ ده کرور راه واقع و به صورت یک ناوۀ بزرگی افتاده که طرف شمال آن را کوه سفید و طرف جنوب آن را کوه زیارت فرا گرفته است زمین فرسی سطح همواری تشکیل میدهد آبی که از کهسار خود فرسی جاری میشود فرسی را آبیاری مینماید. در فرسی بعضی برجهای قدیمه و آثار بناهای گذشته به جاهای مختلف یافت می شود اهالی و زراعت فرسی هم مانند تولک است.