مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- آزارم مده که دلم تنگ است سلما راگ هزره موسیقی
- کیستم من؟ رهنورد آواره و دیوانه یی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- خاطر بی آرزو ازرنج یار آسوده است استاد سمیع جان سراج راگ هزره موسیقی
- ای صبح نودمیده ز آغوش کیستی رحیم مهریار راگ هزره موسیقی
- دلا ای رهگذر کز راه یاری رحیم جهانی راگ هزره موسیقی
- نی نگو بیا غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- زد ز بیرحمی به تیغم مصطفی صوفی راگ هزره موسیقی
- گل از رخت آموخته نازك بدنی را ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- وای من بیهوده ام احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- این دل گمگشته رادر زلف خوبان یافتم استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- ساقی بده پیمانه ای زآن می که بی خویشم کند احمد ولی راگ هزره موسیقی
- تو به عشقت مرا سوختی سیما ترانه راگ هزره موسیقی
- به جز تو مونس دیگر درین دیار ندارم هنگامه راگ هزره موسیقی
- باز دل خموش من از چه هوای تو مند زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار می‌گردم استاد صابر راگ هزره موسیقی
- عشق جاودان پرستو راگ هزره موسیقی
- آهنگ زندگی، خواند به گوش من احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- شاه نگار جانم قربانت شوم استاد صابر راگ هزره موسیقی
- اے هوا میرے سنگ سنگ چل ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540