42

کیستم من؟ رهنورد آواره و دیوانه یی

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

کیستم من؟ رهنورد آواره و دیوانه یی
داغ مجنونم ز دست بی کسی افسانه یی
نی قبول زاهدم من، نی ز پیر می فروش
نی به مسجد راه دادند، نی در آن میخانه یی
برگ خشکم از درخت آرزو افتاده ام
نی بگلشن راه دادند نی در آتشخانه یی

4/4 Kistam Man... ||: Cm-Fm7 | G | G7
Cm :|| Rep. 4 times
Bridge: ||: Cm | G | Fdim7 | Cm | Ab | G
Cm-Fm | Bb-G-Cm | G7 | Cm
Na Ghaboolc... ||: Cm | Cm-Fdim7 | Ab | Bb-G7
Na be Masjed... ||: Cm-Fm7 | G | G7 | Cm :||
Kistam Man... ||: Cm-Fm7 | G | G7 | Cm