42

آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت

از کتاب: راگ هزره ، فصل کمال نصیر دوست ، بخش ،
کمال نصیر دوست

آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت
آسمان دگری خواهم و ماه دگر


نظر از لطف به من کرد و سر و پایم سوخت
آرزو دارم از آن چشم نگاه دگری


ندهی راه که آیم به برت، می‌ترسم
که به جز مرگ نیابم به تو راه دگری