42

باز دل خموش من از چه هوای تو مند

از کتاب: راگ هزره ، فصل زمزمه شب هنگام ، بخش ،
زمزمه شب هنگام

باز دل خموش من از چه هوای تو مند
باز دل چو آتشم میل خطا تو کند

بار دیگر صدا زدی بار دیگر من آمدم
معجزه دیگر ببین بازتو صدای تو کند
پادشه خیال من بار دیگر تو آمدی
از چه غرور نا بجا، باز گدای تو کند
من به وفای کاذبت دل به خطا نبسته ام
مهر دیگر نمیکند آنچه جفای تو کند
باز به بارگاه دل تکیه زدی که بنگری
کافر بت پرست تو سجده به پای تو کند