مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- صبح کشور میوات یسمن بهار هست این استاد رحیم بخش راگ هزره موسیقی
- دل در خون تپیدهً دارم استاد رحیم بخش راگ هزره موسیقی
- خدا خدا گفتم ترا خدا گفتم استاد یعقوب قاسمی راگ هزره موسیقی
- عالم از چشم ترم شد می فروش هنگامه راگ هزره موسیقی
- گر کنی مهر و وفا میزیبد استاد یعقوب قاسمی راگ هزره موسیقی
- گریهً ما بی اثر نالهً ما نارساست ناشناس راگ هزره موسیقی
- دوشینه فتادم به رهش مست و خراب رخشانه راگ هزره موسیقی
- چون نی به نوا آمد آن نغمهً مستانه ناشناس راگ هزره موسیقی
- شنیدم که عزم سفر کرده ای تو احمد ولی راگ هزره موسیقی
- پیش از این جنگ مکن یارک بد قارک من رخشانه راگ هزره موسیقی
- تا کی ای بیوفا نمی آیی افسانه راگ هزره موسیقی
- مه قربانت شوم الله تو دانی افسانه راگ هزره موسیقی
- هر که بی او زندگانی میکند ناشناس راگ هزره موسیقی
- خاموش نفسم شوخی آهنگ من اینست استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- چشم بادام داری افسانه راگ هزره موسیقی
- پیسه ندارم که خریدت کنم افسانه راگ هزره موسیقی
- دل از تو نمیگیرم افسانه راگ هزره موسیقی
- جان رفت و ما به آرزوی دل نمیرسیم ناشناس راگ هزره موسیقی
- نه به دیر همدمم شد نه به کعبه همنشینم ناشناس راگ هزره موسیقی
- آتش است اندر دل پیمانه آخر آب نیست ناشناس راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540