شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- حلقۀ زلفش به گل بر غالیه دارد همی غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- دندان و عارض بتم از من ربود هوش غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- سر زلف مشکین جانان من غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل سوری به ماه اندر شکفته غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- به گرد ماه بر از غالیه حصار که کرد غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- مشکین شود چو باد به زلف تو بگذرد غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- فغان زان پریچهر عیار یار غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بر ماه مشک بینم و بر سنبل آفتاب غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای شکسته زلف یار از بس که تو دستان کنی قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- شه مشرق و شیر زابلستانی قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای ترک میر فتنه ی یغما و خلخی غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- به مجلس اندر کان بت مرا شراب دهد غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ز زلف تو برده است شبوی بوی غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای ماه سیه پوش تو روشن شده ماهی غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- من گفت نیارم که تو ماهی صنما رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل بر رخ توست و چشم من غرقه به آب رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون می گذرد کار چه آسان و چه سخت رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ابروت به زه کرده کمان آمد راست رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- شنگرف چکانیده تو را بر شکر است رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- آن زلف که او به بوی مرزنگوش است رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
Total articles: 136