تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
حدیث واقعات غوروغرستان و فيروزه کوه طبقه ۲۳ خروج مغل طبقات ناصرى تاریخ عبدالحی حبیبی
حدیث وقايع اسلام طبقه ۲۳ خروج مغل طبقات ناصرى تاریخ عبدالحی حبیبی
حدیث ولایت خراسان ووقایع آن بلردویم طبقه ۲۳ خروج مغل طبقات ناصرى تاریخ عبدالحی حبیبی
حديث شهادت امیر المومنین (المستعصم بالله) رضي الله عنه طبقه ۲۳ خروج مغل طبقات ناصرى تاریخ عبدالحی حبیبی
حديث صلابت دین مسلمانی بركاخان طبقه ۲۳ خروج مغل طبقات ناصرى تاریخ عبدالحی حبیبی
حکایتی از لویکان پشتو و لویکان غزنه تاریخ عبدالحی حبیبی
حکمت در سویس آسیا گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
حکمرانان پشتون (حدود ٣۰۰هجری) سوم دورۀ مستقل اسلامی تاریخ مختصر افغانستان تاریخ عبدالحی حبیبی
حکمرانان کنر و یوسفزاییان (حدود ۸۰۰- ۹۰۰ هجری) سوم دورۀ مستقل اسلامی تاریخ مختصر افغانستان تاریخ عبدالحی حبیبی
حکمرانی فضل بن یحیی بر مکی سوم جنبش ابو مسلم و اوضاع افغانستان دراوایل عصر عباسیان تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
خاطره یی ازخدمات صادقانه داودخان گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
Total articles: 635