تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
تاخت محمد حکیم بر لاهور و پس آمدن بکابل سوم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
تاریخ چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
تاریخ اساطیری افغانستان گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
تاریخ جعلی اشکانی مجموعۀ اشارات تاریخ مصطفی عمرزی
تاریخ جعلی ساسانی مجموعۀ اشارات تاریخ مصطفی عمرزی
تاریخ مختصر افغانستان به آواز جناب شریف اژیر از هر چمن سمنی تاریخ حسیب الله فضل
تاش محمد قندوزی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
تجاوز روسیه و پاسخ آن ششم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
تجلی شخصیت بابر در بابر نامه تالیفات ظهیرالدین محمد بابر تاریخ عبدالحی حبیبی
تحدید قانونی مرزی پنجم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
تخت بابر تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
تخت نشینی بابر و حوادث ماوراء الشهر ظهیرالدین محمد بابر تاریخ عبدالحی حبیبی
تخلیق و انتقال افکار و آثار فرهنگی از راه افغانستان چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
تخلیه شیر پور ۶ جنوری ١٨٤٧ رجال و رویدادهای تاریخی تاریخ علی احمد کهزاد
تخلیه کابل و حرکت لشکر الفنستن به طرف جلال آباد گفتار چهارم در زوایای تاریخ معاصر افغانستان تاریخ علی احمد کهزاد
تر اسلام د مخه تاريخي افغانستان لومړۍ برخه د افغانستان لنډ تاریخ تاریخ عبدالحی حبیبی
ترابی بلخی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
ترجمه های بابرنامه تالیفات ظهیرالدین محمد بابر تاریخ عبدالحی حبیبی
ترکمان ها دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
تسخیر نندنه (ناردین) دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
Total articles: 1136