مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- یار از دل من خبر ندارد احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- رفتم مرا ببخش و مگو او وفا نداشت احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- یک شب آخر دامن آهی سحر خواهم گرفت احمد ولی راگ هزره موسیقی
- شبی با خود ترا در گوشه ای میخانه میخواهم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- لب خندان و غزلخوان و به صد ناز بیا احمد ولی راگ هزره موسیقی
- هستی چه باشد آشفته خوابی احمد ولی راگ هزره موسیقی
- چشمان آبی چهره گلابی لب ها عنابی احمد ولی راگ هزره موسیقی
- دلم از فراق خون شد تو فراق دیده باشی احمد ولی راگ هزره موسیقی
- به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- تصویر تو میرقصد در خلوت شبهایم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- دل را ببین در کوی جانان آمده احمد ولی راگ هزره موسیقی
- پرده از رو بر کن دل به دریا افگن احمد ولی راگ هزره موسیقی
- زندگی در کنار تو خوشتر از خواب و رویا بود احمد ولی راگ هزره موسیقی
- کشتهً چشمان سیاهت منم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- عشق من بیا برقصیم که هنوز نیم شب است رحیم جهانی راگ هزره موسیقی
- مخوان ز دیرم به کعبه زاهد که برده از کف... رحیم جهانی راگ هزره موسیقی
- شب که طوفان جوشی چشم ترم آمد به یاد استاد مهوش راگ هزره موسیقی
- طابوت من ز خاک و کفن هم ز برگ تاک رحیم جهانی راگ هزره موسیقی
- خواهم که شبی پروین در دامن شب ریزم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- شب از رویت سخن های بهار اندوده می گفتم ناشناس راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540