42

هستی چه باشد آشفته خوابی

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ولی ، بخش ،

هستی چه باشد آشفته خوابی
نقش فریبی موج سرابی
ما از نگاهت مستیم ور نه
کیفیتی نیست در هر شرابی
از هجر و وصلم حاصل همین بود
یا انتظاری یا اضطرابی
از داغ حسرت حرفی چه گویم
ناکامیابی با کامیابی