نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

درسایه های خیبر


مضمون مجموعه دسته بندی
- نیایش درسایه های خیبر شعر
- مطبخ مولینا جلال الدین محمد درسایه های خیبر شعر
- به پیشگاه حضرت قلم درسایه های خیبر شعر
- مادر افغان درسایه های خیبر شعر
- کلبه های ویران درسایه های خیبر شعر
- طبیب روسی درسایه های خیبر شعر
- دختر گلفروش جوانمرد و شرق درسایه های خیبر شعر
- تربت فراموشان درسایه های خیبر شعر
- آرزوی گمشده گنجشک طلایی درسایه های خیبر شعر
- آرامگاه حضرت بلال درسایه های خیبر شعر
Total articles: 10