138

طبیب روسی

از کتاب: درسایه های خیبر

در فرنگستان بیبان جوان

گرد گردیدند روز امتحان

هریکی می کرد اظهار نظر 

تا چه باشد در تداوی صعب تر 

آن یکی گفتا تداوی دلست 

کاندر انجا دست بردن مشکلست

آن دگر گفتا که پیوند جگر

هست از هر کار دیگر صعب تر

آن دگر گفتا که جراحی گوش

عقل سالم خواهد و تدقیق و هوش 

نو جوان روس حرف آغاز کرد

لرز لرزان لب بگفتن باز کرد

گفت مشکل کندن دندان بود

کندن جان پیش آن آسان بود

چون بشهر ما گشاید کس دهن

می برندش سر هماندم از بدن

گر کسی خواهد که دندانش کشند 

از ره مقعد بردن می آورند