مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- مشک تازه ميبارد ابر بهمن کابل ساربان راگ هزره موسیقی
- ملا محمد جان ساربان راگ هزره موسیقی
- يا مولا ساربان راگ هزره موسیقی
- همدم جانی ساربان راگ هزره موسیقی
- سياه موی جان ساربان راگ هزره موسیقی
- ديوانه ساربان راگ هزره موسیقی
- آمد نفس صبح و سلامت نرسانید احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آه چه خوش آمدی صفا کردی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از آن روز که پیمان با تو بستـم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از بــرای غم مــن سینه یی دنیـــا تنـــگ است احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از دستت فغــان فغـــــان دارم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از غمت ای نـــــازنین عــزم سفر میکنـم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- افسوس کــه عشق پاک تــو رنگ هوس گرفت احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگـــر بهــار بیایــد ترانه ها خواهم خــوان احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگــــر سبزه بــودم بدامان صحــرا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- الهی من نمی دانم به علم خـود تـو میدانی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- امشب بـــه یاد روی تــو غوغا کنم غوغا کنم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- امشب شــده ام مست کــه مستانه بگــریم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اولین عشقم تـــو بودی اخرین عشقم تو بودی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای بت بیرحـــم شارت منــم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540