42

همدم جانی

از کتاب: راگ هزره ، فصل ساربان ، بخش ،

تاکه نباشد همدم جانی کی کتکت ياری کنم ای
تا که نشانی خود ره نبينم برايچه کتکت ياری کنم ای
* * *
لعل و جواهر گانه بسازم سيم و طلا د سوانه بسازم
سيم و طلا دستوانه بسازم چار گله مرواری کنم ای
تا که نباشد همدم جانی کی کتکت ياری کنم ای
تا که نشانی خود ره نبينم بی چی کتت ياری کنم ای
* * *
دلبرکم قار شد بسرم يار گوشه نشينم حلقه بگوش
آتش اگر تفسان که نباشد ديگ سرخود که ميايه بجوش
می لب دوستی کی تو ندارم شب تره ميمان به ايچه کنم
تا که نباشد همدم جانی کی کتکت ياری کنم ای
تا که نشانی خود ره نبينم بی چی کتيت ياری کنم ای